Quy định các trường hợp được miễn nhập ngũ khi thời chiến