Nhà VĐ tâng bóng nghệ thuật Nguyễn Hoài Nam: Tôi muốn thử sức với Sơn “Công chúa”!