Lo ngại kịch bản xấu nhất cho thị trường bất động sản