Lần đầu công bố toàn cảnh công nghiệp phần mềm Việt Nam