Không giảm được tỷ lệ cho vay phi sản xuất ngân hàng đành chịu phạt