Khi doanh nghiệp phần mềm than khó và nói “hãy tin chúng tôi”