Khai trương mạng chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước