Gửi tin nhắn và email rác hoặc mạo danh sẽ bị phạt nặng