FXI Cotton Candy – máy tính nhỏ chỉ bằng ổ nhớ USB