Doanh thu từ tin nhắn của các nhà mạng bị ảnh hưởng vì Facebook