Dị nhân đuổi mưa bị một PGS TS thách đố dự báo động đất