Đã có thể dùng Google Glass cùng kính thông thường